Bauerfeind Benelux B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Voor de uitvoering van onze taken en doelen maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke gegevens wij gebruiken, met welke reden wij gebruik mogen maken van u persoonsgegevens, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij uw gegevens delen. Wij behandelen uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is Bauerfeind Benelux B.V.
Bauerfeind is een traditiebewust familiebedrijf. Kenmerkend voor het bedrijf zijn de moderne oplossingen op het gebied van (sport) medische hulpmiddelen, waardoor het mogelijk blijft pijnvrij en met plezier te blijven sporten en bewegen – hetzij met behulp van een bandage of een brace, met medische compressiekousen of orthopedische steunzolen.

Persoonsgegevens
Met het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens verwoord met het begrip ‘verwerken’.

Verzamelen persoonsgegevens
Bauerfeind Benelux B.V. verzamelt alleen gegevens die nodig zijn.

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij u niet als klant kunnen aanmelden, u hierdoor niet in de mogelijkheid bent onze producten te verkrijgen en niet kan deelnemen aan dergelijke events.

Doelen Persoonsgegevens
Bauerfeind Benelux B.V. heeft een aantal doelen geformuleerd waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Voor de volgende doelen worden uw persoonsgegevens gebruikt:

 • om contact met u te kunnen hebben en onderhouden.
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door Bauerfeind Benelux B.V. worden aangeboden.
 • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Bauerfeind Benelux B.V.
 • om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Bauerfeind Benelux B.V. worden aangeboden.
 • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten
 • zorgvuldig beveiligen

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Door gebruik te maken van de website, stemt u in met dit Privacy Statement. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren.

Formulieren
De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:

 • het inschrijven voor een seminar, symposium of evenement
 • het stellen van vaktechnische vragen aan de Customer Service
 • het plaatsen van bestellingen

Verwerken Persoonsgegevens     
De redenen dat wij uw persoonsgegevens verwerken zijn dat: 

 • U als betrokkene toestemming heeft gegevens voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijkheid rust

Bewaren persoonsgegevens
Het is niet toegestaan uw persoonsgegevens langer te verwerken dan dat  wij ze nodig hebben voor de doelen die eerder in deze privacyverklaring zijn geformuleerd. Na verval van een dergelijk doel en/of de noodzaak om nog langer uw persoonsgegevens, voor dit doel, te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Delen persoonsgegevens /Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Voor onze dienstverlening via social media maken wij echter gebruik van externe platforms, zoals Facebook, instagram en WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. In geen geval verkoopt Bauerfeind Benelux B.V.  uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij uw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen:


Bauerfeind Benelux B.V.  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van Bauerfeind Benelux B.V. verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. Uw IP-adres, het tijdstip van opvraging en  gegevens die uw browser meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag gebruikt. Deze gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Indien de privacyverklaring in belangrijke mate veranderd zullen wij hier melding van maken. Wij zullen klanten en relaties die met e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

Rechten persoonsgegevens
Aangezien de persoonsgegevens die wij van u verzamelen strikt persoonlijk zijn heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om u toestemming in te trekken
  U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het mogen gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat u uw toestemming intrekt, hebben wij uw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.
 • Het recht van inzage
  Op uw verzoek zullen wij uw mededelen wat er met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen u dan informatie verschaffen over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en door wie uw persoonsgegevens zijn gebruikt. Ook, indien mogelijk, zullen wij u mededelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.
 • Recht op rectificatie
  Zijn uw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk uw gegevens verbeteren of aanvullen.
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
  Op uw verzoek zullen wij zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij eerder hebben geformuleerd verwijderen wij uw persoonsgegevens. Ook als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking
  In een aantal situaties heeft u het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te berperken. Wilt u hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.
 • Recht om klacht in te dienen
  U kunt u klacht indienen bij Bauerfeind t.a.v. klachtencommissie.

Daarnaast heeft u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 • Mededeling in geval van datalek
  Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit voor u risico met zich meebrengt, delen wij dit u zo snel mogelijk mede.

Contactgegevens
Wilt u gebruik maken van uw eerdergenoemde rechten, heeft u een vraag of vind u iets onduidelijk? Via onderstaande contactgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem
Telefoon:       023-5319427
Fax:             023-5321970
E-mailadres:       info@bauerfeind.nl
Website:            www.bauerfeind.nl
BTW:            NL8169.21.295B.01
KvK nummer:      34251255